O firme

Možno sú Vám tiež známe situácie, ke? sa na Vás hromadí ?oraz viac práce, na ktorú Vám žia? nezostáva dostatok ?asu. Prehnaným pracovným za?ažením testujete nielej svoje vlastné zdravie, ale aj priaze? ?udí okolo Vás. Pritom však ve?mi dobre viete, že ?as, ktorý takto strácate, Vám nikto nikdy už nevráti spä?. Aj Timothy Ferriss  poci?oval rovnaký problém ako Vy, až kým od základu nezmenil spôsob života, ktorým sa kedysi riadil.

 

Timothy prehodnotil svoj pracovný de?, aby odhalil spôsob ako ú?innejšie vynaklada? ?as a ži? život naplno. Dospel pritom k záveru, že nezáleží na tom, ko?ko práce ?lovek má alebo aká náro?ná táto práce je, ale to, ?i je ?lovek odhodlaný zorganizova? svoj život po novom. Timothy si uvedomil, že mnohé ?asovo náro?né práce je možné delegova? pracovníkom pracujúcim na dia?ku – a tým dal život “virtuálnym personálnym asistentom” alebo skrátene VPA.

 

Ak si pre?ítajte celosvetový bestseller >> Štvorhodinový pracovný týžde? <<, ktorého autorom je Timothy, uvedomíte si starú známu múdros? a síce, že "život je len jeden a preto si ho treba užíva? naplno". Táto kniha nás inšpirovala podniknú? aktívne kroky k založeniu našej firmy. Chceli sme, aby aj ?udia na Slovensku mali možnos? využíva? profesionálne služby virtuálneho asistenta, tak ako je tomu už dlhšiu dobu v zahrani?í. Naším prvoradým cie?om preto je odbremeni? Vás – našich zákazníkov – od ?asovo náro?ných úloh, aby ste aj Vy na vlastnej koži pocítili, aký pohodlný može by? pracovný de?.

 

Našou silnou stránkou sú nielen naše schopnosti, ale aj sie? špecializovaných partnerov, s ktorými úspešne spolupracujeme. Vieme sa postara? o akéko?vek úlohy, ktoré je možné vybavi? prostredníctvom internetu, telefonicky alebo cez po?íta?. Vynikajúce znalosti nemeckého a slovenského jazyka a skúsenosti s nemeckým a rakúskym trhom sú prednosti, ktoré by sme radi chceli využi? na rozvoj Vášho biznisu a naplnenie Vašich životných zámerov.

 

Naša firma si uvedomuje dôležitos? efektívnej, profesionálnej a cie?avedomej práce a každým d?om vynakladá úsilie potrebné na odbremenenie Vášho pracovného d?a. Vaša spokojnos? a náš diskrétny, zodpovedný a férový prístup sú princípmi, ktorými sa už dlhodobo úspešne riadime.

 

Vyskúšajte, aký pohodlný môže by? Váš pracovný de?! Pošlite nám Vaše konkrétne požiadavky alebo otázky prostredníctvom kontaktného formulára, chat linky alebo e-mailu.

 

Už teraz sa tešíme na spoluprácu s Vami pri od?ah?ení Vášho pracovného d?a!

 

Váš TopAssistent