Cenník

Jednoduché asisten?né služby: od 5,95 € / hodina
vyh?adávanie informácií na internete, po?íta?ové spracovanie dát, koordinácia termínov at?. 7,- €
z?avnená cena (-15%) /* 5,95 €

 

Komplexné asisten?né služby: od 8,50 € / hodina
vyh?adávanie obchodných partnerov a komunikácia s nimi, tvorba profesionálnych tabuliek, textové práce at?. 10,- €
z?avnená cena (-15%) /** 8,50 €

 

Preklady jednoduchých textov: od 0,03 € / slovo
z nem?iny do sloven?iny a naopak 0,03 €
z angli?tiny do nem?iny / sloven?iny a naopak 0,04 €
z rumun?iny do sloven?iny / nem?iny a naopak 0,05 €

 

Preklady komplexných textov /***: od 0,05 € / slovo
z nem?iny do sloven?iny a naopak 0,05 €
z angli?tiny do nem?iny / sloven?iny a naopak 0,06 €
z rumun?iny do sloven?iny / nem?inya naopak 0,07 €

 

Prepisovanie audio / video nahrávok: od 0,70 € / minúta
jednoduché audio / video nahrávky 0,70 €
komplexné audio / video nahrávky 1,50 €

 

Prepisovanie a digitalizácia písomností: od 0,90 € / 1.000 znakov
strojové texty 0,90 €
ru?ne písané / ?ažko ?itate?né texty 1,50 €

 

* Cenová z?ava pri pravidelných a ?asovo rozsiahlych zákazkach. O pridelení z?avy rozhoduje výhradne príjemca zákazky. Táto ponuka nemá ?asové ohrani?enie.

 

** Cenová z?ava pri pravidelných zákazkach v rozsahu max. 40 pracovných hodín v mesiaci. Podmienkou ?erpania z?avnených hodín je predchádzajúce písomné oznámeine (email) a dohovor s príjemcom zákazky. Táto ponuka nemá ?asové ohrani?enie.

 

*** Preklad ekonomických, finan?ných, obchodných a iných obdobných dokumentov

 

Spotrebované hodiny ú?tujeme v 15 min. intervale, fakturovanú cenu zaokrúh?ujeme na celé eurá nadol a faktúry vystavujeme bez DPH.

 

Posledná aktualizácia: 1. september 2012