Virtuálna kancelária

virtualna_kancelaria

Virtuálna kancelária predstavuje nový spôsob vnímania Vášho biznisu. Služby virtuálnej kancelárie sú adresované firemným zákazníkom, ktorým umož?ujú založi? a prevádzkova? podnikanie s imidžom profesionálnej firmy a to nielen doma, ale aj v zahrani?í. Slovo “virtuálna” pritom neznamená, že žiadna kancelária neexistuje, ale poukazuje na to, že sa jedná o priestor a adresu, ktorá je prenajímaná viacerým firmám. V?aka tomu môžete Vy ako nájomca výrazne ušetri? prevádzkové náklady na Vaše reprezentatívne priestory. Ak Vaša kancelária zíva prázdnotou a chcete ušetri? náklady na jej prevádzku alebo premýš?ate o atraktívnom sídle Vašej spolo?nosti v renomovaných európskych ve?komestách ako sú Berlín, Viede?, Zurich, Londín, Brussel alebo v exotickejších svetových metropolách Dubaj, Hong Kong alebo Shanghai, obrá?te sa na virtuálneho asistenta. Virtuálny asistent za Vás vyh?adá vhodného poskytovate?a a postará sa o všetky administratívne procesy, ktoré sú potrebné pri zriadení a manažovaní Vašej virtuálnej kancelárie. A ?o navyše – virtuálny asistent kedyko?vek zabezpe?í profesionálnu komunikáciu s Vašimi obchodnými partnermi, zákazníkmi alebo záujemcami o Vaše služby .

 

Tu je preh?ad niektorých úloh, ktoré za Vás virtuálny asistent môže vykona?:

 

 • Prenájom virtuálnej kancelárie (s alebo bez telefónneho ?ísla) v spolupráci s externými partnermi
 • Prenájom poštovej adresy s doru?ovaním pošty alebo poštových zásielok na Vašu adresu
 • Prenájom poštovej adresy za ú?elom online nákupov v zahrani?í
 • Po?íta?ové spracovanie a správa dát
 • Formátovanie a konverzia dokumentov
 • Prepis ru?ne písaných poznámok alebo audionahrávok do elektronickej podoby
 • Vypracovanie a vyhodnocovanie štatistík
 • Tvorba profesionálnych preh?adov a tabuliek
 • Preklady z a do jazykov anglického, nemeckého, slovenského a rumunského
 • Vymáhanie poh?adávok telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu
 • E-mailová korešpondencia a telefonická komunikácia s obchodnými partnermi
 • Aktívna partcipácia na projektoch v oblasti optimalizácie administratívnych procesov
 • Služby našich osved?ených partnerov bez navýšenia
 • … a mnohé ?alšie