Virtuálna asistencia

virtualna_asistencia

Virtuálna asistencia u?ah?uje už nieko?ko rokov prácu manažérom, podnikate?om a živnostníkom a predstavuje nový spôsob života pre tých, ktorí potrebujú administratívnu pomoc pri organizovaní každodených pracovných alebo osobných úloh. Ak Vás dennodenné administratívne úlohy nadbyto?ne za?ažujú a nemáte možnos? preloži? ich na neskoršie, privolajte si na pomoc virtuálneho asistenta! Top asistent flexibilne reaguje na Vaše potreby a hravo zvládne organizáciu Vašich pracovných povinností alebo súkromných záležitostí. Rád za Vás dohodne stretnutia, vybaví telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu s úradmi, obchodnými partnermi alebo známimi a zabezpe?í individuálnu alebo tímovú asistenciu pre Váš pracovný tím. Top asistent vynakladá maximálne úsilie a pracovné nasadenie všade tam, kde potrebujete jeho pomoc. Pod?a  skúseností vieme, že sa vždy nájdu úlohy a ?innosti, ktoré ?u?om neprinášajú osobné uspokojenie alebo primeraný ekonomický úžitok. Ve?mi dobre poznáme Vaše potreby a vieme sa o ne efektívne a k Vašej úplnej spokojnosti postara?. S pomocou virtuálneho asistenta môžete vyhlási? vojnu stresu vyvolávanému každodennými pracovnými povinnos?ami!

 

Tu je preh?ad niektorých úloh, ktoré za Vás virtuálny asistent môže vykona?:

 

 • Sekretárske práce (napr. koordinácia termínov)
 • Back-office úlohy (napr. vystavovanie faktúr, získavanie obchodných ponúk)
 • Rezervácia hotelov, ubytovaní alebo transferov
 • Helpdesk / Live Support po?as Vašich pracovných hodín
 • Administrácia webových stránok (napr. správa online obchodov, firemných blogov)
 • Marketing sociálnych sietí
 • Zverej?ovanie backlinkov
 • Registrácia domén v spolupráci s externým partnerom
 • Inštalácia WordPress
 • Twitter & Facebook skríning
 • Online Clipping – monitorovanie Vašej firmy na internete
 • Vyh?adávanie názorov k Vašim produktom alebo službám na internete
 • Weputation – strategické poradenstvo na zlepšenie reputácie na internete
 • … a mnohé ?alšie