Home

home

Top-Assistent: Váš spo?ahlivý virtuálny pracovník!

 

Snívali ste už aj Vy niekedy o vo?nejšom pracovnom dni? Nezostáva Vám ?as na jednoduché rutinné úlohy?  Potrebujete pracovníka na výpomoc, ktorý by sa vmestil do Vášho rozpo?tu? Ve?a drobných podnikate?ov a živnostníkov denne zápasí s kancelárskymi a inými ?asovo náro?nými, ale pritom ?ahkými prácami. Angažovaním virtuálneho pracovníka môžete poveda?  stop práci a za?a? využíva? svoj ?as na ?innosti, ktoré spravia Váš život plnohodnotnejším a zárove? okamžite skoncova? s ?innos?ami, ktoré predstavujú každodennú rutinu.

 

Rozhodnite sa pre nás a my sa spo?ahlivo, odborne a diskrétne postaráme o úlohy, ktoré Vás okrádajú o ?as a neprinášajú dodato?ný úžitok. Radi za Vás prevezmeme nielen jednoduché Back-office úlohy, vyh?adávanie informácií a administráciu internetového obsahu, ale aj tvorbu dokumentov, tabuliek a analýz a v neposlednom rade zvýšime Vašu virtuálnu prezenciu na internete a v sociálnych sie?ach. S nami zaru?ene ušetríte ?as, maximalizujete svoj príjem pri akceptovate?ných nákladoch a zvýšite kvalitu nielen Vášho pracovného, ale aj súkromného života. Využívajte svoj ?as rovnako zmysluplne ako to robia iní!